Door verder te surfen op deze site, ga je akkoord met het gebruik van cookies om je bezoeken aan de site te volgen, je ervaring op deze site te verbeteren, gerichte reclame mogelijk te maken, recepten, artikelen en producten te onthouden en te bekijken. Voor meer informatie, klik op deze link . Klik om je cookies in te stellen..

Cookies manager

A la une

Privacybeleid

1. Algemene bepalingen

Het huidige Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Savencia Fromage & Dairy NV, een naamloze vennootschap onder Belgisch recht waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in 1050 Brussel, Kroonlaan 6, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0406.658.741 (hierna “Savencia” of “Verwerkingsverantwoordelijke”).

Het doel van het Privacybeleid is het informeren van betrokkenen over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Dit doet Savencia door het specifiëren van de categorieën van persoonsgegevens die Savencia verzamelt via de website www.ilovecheese.nl, haar sub-domeinen, de betrokken diensten en elke andere technologie hieraan verbonden (hierna de “Website”). Savencia beschrijft daarbij de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en overgedragen aan derden. Het Privacybeleid geeft ook mee welke de verschillende handelingen zijn die Savencia stelt om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te waarborgen.

Savencia respecteert het privéleven van de bezoekers van haar Website en van alle anderen van wie zij persoonsgegevens verzamelt (hierna “Gebruiker”). Savencia zal de persoonsgegevens enkel conform de bepalingen van dit Privacybeleid verzamelen en verwerken.

Savencia respecteert, als verwerkingsverantwoordelijke, de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, alsook de Algemene Verordening voor de Bescherming van Persoonsgegevens (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016) en elke andere regelgeving gespecifieerd in dit Privacybeleid.

Alle vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan info.marketing@savencia-fd.be. Het is ook mogelijk om ons te contacteren per gewone post naar onze maatschappelijke zetel zoals in paragraaf 1 is meegedeeld.

Savencia behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde en, voor zover wettelijk toegestaan, te wijzigen om te voldoen aan (nieuwe) wettelijke verplichtingen en/of haar diensten aan u te verbeteren. Iedere wijziging zal worden meegedeeld. Wij raden u niettemin aan om de Website regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de nieuwste versie.

Er moet rekening mee worden gehouden dat de Website links kan bevatten naar andere sites en digitale platforms of internetbronnen die uit eigen beweging persoonsgegevens kunnen verzamelen, door middel van cookies of andere technologieën. Savencia wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot deze sites en internetbronnen waarvoor zij niet verantwoordelijk is en waarover zij geen controle heeft, alsmede voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens door deze derden. Savencia raadt u aan om het Privacybeleid van deze andere sites en internetbronnen na te kijken om te begrijpen hoe deze persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

2. De persoonsgegevens die wij verwerken

De Gebruiker bevestigt en accepteert dat de persoonsgegevens door hem meegedeeld op de Website worden verwerkt op de manier beschreven in dit Privacybeleid.

2.1. Doeleinden van onze verwerkingen

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn noodzakelijk voor volgende doeleinden:

 • toegang tot onze webdiensten en daaraan gelinkte handelingen: de inschrijving, authenticatie, beheer van het wachtwoord, beheer van het persoonlijk profiel;
 • personalisatie van de inhoud weergegeven op de Website;
 • beheer van de marketing communicatie: het verzenden van nieuwsbrieven, kortingsbonnen, artikels en recepten;
 • de follow-up van het contact met de klant en klachten van klanten;
 • statistische analyse van de bezoekers.

2.2. De categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken

De categorieën van persoonsgegevens die kunnen worden verzameld of gegenereerd tijdens een bezoek aan de Website, de inschrijving op de Website of ook bij communicatie met Savencia zijn de volgende:

 • namen, voornamen, e-mail adressen, geboortedatum, wachtwoorden, geslacht, adres, die de Gebruiker deelt tijdens zijn inschrijving op de Website of bij een latere bewerking van diens profiel;
 • statistische informatie van openingen van pagina’s en clicks op e-mails verzonden door Savencia, alsook de activiteit op de Website (zoals de bekeken pagina’s, de bekeken producten, de bezochte recepten en artikels, etc.) gegenereerd tijdens het gebruik van de Website en andere Savencia diensten.

2.3. De juridische grondslagen van onze verwerkingen

De verwerking van bepaalde persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst: deze betreffen uw naam, voornaam, uw e-mailadres en wachtwoord. De Gebruiker is alleen verplicht om deze persoonsgegevens te verstrekken voor de uitvoering van de overeenkomst. Naast deze persoonsgegevens wordt ook gevraagd naar andere persoonsgegevens, zoals geboortedatum, geslacht en adres. Het gebrek aan het verstrekken van deze andere persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat de Gebruiker de toegang wordt ontzegd van bepaalde functionaliteiten of diensten op de Website. Daarom worden deze persoonsgegevens automatisch gevraagd maar de verstrekking ervan blijft facultatief.

De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de activiteit op de Website en statistieken over het openen van en het klikken op e-mails van Savencia is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Savencia (verbetering van de Website, haar producten en diensten, continuïteit van haar activiteiten, verbetering van de ervaring van de consument, het opbouwen van de loyaliteit van de consument, het begrip van de verwachtingen van de consument, …).

De verwerking van andere gegevens is gebaseerd op uw toestemming: geboortedatum, geslacht en adres. Door het verstrekken van deze gegevens stemt u in met de verwerking van deze gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid.

Een afzonderlijke toestemming wordt gevraagd van de Gebruiker om alle gegevens te verwerken voor het ontvangen van de Savencia nieuwsbrief. Savencia zorgt ervoor dat haar direct marketing activiteiten voldoen aan de geldende wetgeving. Savencia bevestigt dat zij geen persoonsgegevens aan marketingbureaus of derden verkoopt of verhuurt.

Gebruikers mogen geen persoonsgegevens met betrekking tot een andere persoon aan Savencia meedelen, behalve in de mate dat deze persoon toestemming heeft gegeven in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Savencia zal geen gevoelige gegevens verzamelen. Deze omvatten gegevens zoals die met betrekking tot het ras of de etnische afkomst van de Gebruiker, religieuze overtuigingen, het strafblad, de fysieke of mentale gezondheid of de seksuele geaardheid van de Gebruiker. Savencia zal, indien nodig, de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker verkrijgen om dergelijke gegevens te verzamelen.

De Gebruiker verbindt zich ertoe Savencia van nauwkeurige persoonsgegevens te voorzien. De Gebruiker kan deze informatie te allen tijde wijzigen.  Savencia kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig falen van haar diensten als gevolg van onjuiste informatie die door de
Gebruiker is verstrekt.

Savencia kan persoonsgegevens doorgeven aan elk bedrijf waarmee Savencia zou fuseren of worden verworven als onderdeel van een reorganisatie. Savencia verbindt zich er niettemin toe u hierover desgevallend te informeren. Zie paragraaf 5 van dit Privacybeleid voor de overdracht van uw persoonsgegevens aan derden.

3. De rechten van de Gebruiker

3.1. De uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen via e-mail naar het volgende adres: info.marketing@savencia-fd.be, of per brief naar het volgende adres:

                        Savencia F&D Benelux NV

                        T.a.v.  I Love Cheese

                        Kroonlaan, 6

                        1050 Brussel

Hiervoor moet u duidelijk uw achternaam en voorna(a)m(en) vermelden, en het adres waarnaar u het antwoord wenst te ontvangen. Deze rechten zijn niet absoluut en zijn onderworpen aan andere wettelijke voorwaarden. De Verwerkingsverantwoordelijke zal u informeren als hij niet aan uw verzoeken gevolg kan geven.

In principe kunt u al uw rechten gratis uitoefenen. Met betrekking tot het recht van toegang kan het echter voorkomen dat u een redelijke vergoeding moet betalen op basis van administratieve kosten voor elke kopie van de gegevens die u aanvraagt.

De Verwerkingsverantwoordelijke informeert u dat nalaten te informeren of wijzigen van uw persoonsgegevens gevolgen kan hebben voor de behandeling van bepaalde verzoeken in het kader van de uitvoering van de contractuele relaties en dat uw verzoek om uw rechten uit te oefenen voor follow-updoeleinden zal worden bewaard gedurende 3 jaar met betrekking tot de uitoefening van het recht van bezwaar en 1 jaar met betrekking tot de uitoefening van de andere rechten.

Iedere Gebruiker beschikt over de mogelijkheid om de volgende rechten uit te oefenen:

(a)      het recht van toegang, wijziging, rectificatie, beperking en verwijdering van de persoonsgegevens,

(b)      het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat inhoudt dat Savencia, op verzoek van de Gebruiker, zijn persoonlijke gegevens al dan niet in een gestructureerde en machinaal leesbare vorm aan derden kan verstrekken,

(c)      het recht om op eenvoudig verzoek kosteloos bezwaar aan te tekenen tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Indien de rechtsgrond voor de verwerking de toestemming is, kan u te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens intrekken.

Het geheel van rechten waarvan u geniet worden hieronder meer in detail beschreven.

3.2 Uw recht op informatie

U erkent dat de huidige verduidelijkingen u informeren over de doeleinden, het juridisch kader, de belangen, de ontvangers of categorieën van ontvangers waarmee uw persoonsgegevens worden gedeeld en over de mogelijkheid gegevens over te dragen naar derde landen of aan internationale organisaties.

U verklaart bovendien bijkomende informatie te hebben ontvangen met het doel om een eerlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen betreffende:

 • de bewaartermijn van uw persoonsgegevens;
 • het bestaan van de rechten die u in uw voordeel zijn toegekend en de wijzen waarop ze uitgeoefend worden.

Indien wij beslissen om persoonsgegevens te verwerken met andere doeleinden dan deze hier benoemd, dan zal alle informatie omtrent dit nieuwe doel aan u worden meegedeeld.

3.3 Uw recht van toegang en rectificatie van uw persoonsgegevens

Door dit recht uit te oefenen, ontvangt u de bevestiging of uw persoonsgegevens wel of niet verwerkt worden. Indien ze wel verwerkt worden, beschikt u over het recht om de rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens te vragen, afhankelijk van het geval, indien zij onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verlopen zijn.

3.4 Uw recht op gegevenswissing

U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, op basis van een van de volgende redenen:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig in het kader van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verzameld of verwerkt waren;
 • u trekt uw toestemming in die u eerder had gegeven;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien er geen wettelijke grondslag ligt aan deze verwerking;
 • de verwerking van persoonsgegevens is niet conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
 • uw persoonlijke gegevens zijn verzameld toen u minderjarig was.

Echter, de uitoefening van dit recht zal niet mogelijk zijn indien het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ten behoeve van de wet- en regelgeving, en met name bijvoorbeeld voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht voor de rechtbank.

3.5 Uw recht tot beperking van gegevensverwerking

U kunt de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens aanvragen in de gevallen die voorzien zijn in de wet- en regelgeving. Het gaat om de volgende situaties:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de Verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • de Verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • de betrokkene heeft overeenkomstig zijn recht om het legitiem doel na te gaan van de verwerking, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de Verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

3.6 Uw recht van bezwaar tegen het verwerken van persoonsgegevens (uitschrijving)

U hebt het recht van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens die u aangaan, indien deze verwerking gegrond is op het gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke.

In geval van rechtstreekse communicatie, kunt u dit recht uitoefenen op de manier die u wenst, maar in het bijzonder door te klikken op de uitschrijflinks, die onderaan de verzonden e-mails staan.

3.7. Uw recht op dataportabiliteit

U beschikt over het recht op dataportabiliteit van uw persoonsgegevens. Dit is ook wel het recht om persoonsgegevens over te dragen, waardoor u gemakkelijk uw persoonsgegevens van de ene leverancier van een dienst naar een andere kan doorgeven. Dit recht is beperkt tot de verwerking gebaseerd op basis van twee volgende cumulatieve voorwaarden:

 • de verwerking is gebaseerd op basis van de toestemming of op een contract; en
 • de verwerking gebeurt via geautomatiseerde procedés.

3.8 Uw recht om uw toestemming in te trekken

Indien onze verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op ieder moment intrekken. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet verder verwerken. De eerdere verwerking, waarvoor u reeds toestemming hebt gegeven, zal echter niet ter discussie kunnen worden gesteld.

4. Beveiliging van persoonsgegevens

Savencia neemt alle redelijke veiligheidsmaatregelen tegen het verlies, het misbruik en de wijziging van de persoonsgegevens die haar door de gebruikers zijn toevertrouwd, alsmede om het vertrouwelijke karakter van de persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden doorgegeven, te garanderen.

Elke gebruiker erkent echter dat de mededeling van persoonsgegevens via het internet niet zonder risico’s verloopt. Als Gebruiker erkent u daarom dat Savencia niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die u zou kunnen lijden als gevolg van illegaal of onregelmatig gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens door derden die niet bevoegd zijn om deze persoonsgegevens te gebruiken.

Savencia herinnert u er echter aan dat het uw verantwoordelijkheid is om alle passende maatregelen te nemen om uw hardware, persoonsgegevens of software te beschermen, met name tegen computervirussen die op het netwerk circuleren.

5. De overdracht van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen, alsmede de persoonsgegevens die nadien worden verzameld, zijn bestemd voor ons in onze hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke.

Wij zorgen ervoor dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot deze persoonsgegevens. Onze onderaannemers/dienstverleners kunnen ontvangers zijn van deze persoonsgegevens om de diensten uit te voeren die wij hun toevertrouwen, namelijk:

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook onderworpen zijn aan afstemming, samenvoeging of delen tussen alle moedermaatschappijen, zusters en dochterondernemingen van de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Zij kunnen aan deze entiteiten worden gecommuniceerd voor de doeleinden waarnaar in dit Privacybeleid wordt verwezen. Deze handelingen worden uitgevoerd op basis van instrumenten die voldoen aan de geldende regelgeving en die ervoor kunnen zorgen dat uw rechten worden beschermd en gerespecteerd.

Savencia zal geen persoonsgegevens aan derden doorgeven voor secundaire of andere doeleinden dan de hierboven genoemde. Savencia neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid te waarborgen en verklaart dat het samenwerkt met betrouwbare hostingproviders en technologieleveranciers, die bekend staan om de ernst van hun diensten en de hoge mate van bescherming die zij bieden aan de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens kunnen door Savencia worden meegedeeld aan gerechtelijke autoriteiten, administratieve autoriteiten of andere instanties, of aan derden indien dit noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of voor de hierboven genoemde doeleinden.

6. Onze bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Savencia bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke termijn en in ieder geval niet langer dan nodig is voor de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden.

Aan het einde van deze periode zal Savencia alleen de persoonsgegevens bewaren die nodig zijn om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen of waarvan zij een gerechtvaardigd belang heeft bij het behoud van de persoonsgegevens. 

Daarom organiseren we ons dataretentiebeleid als volgt:

Doel verwerking Bewaartermijn
Prospectie “nieuwsbrieven gebruikers” 3 jaar vanaf het laatste contact van uw kant of eventueel vanaf het einde van de handelsrelatie plus de looptijd van de wettelijke voorschriften
Klant “Coupon service gebruikers” in het kader van gesloten contracten, worden de persoonsgegevens bewaard gedurende de volledige looptijd van de handelsrelatie plus de looptijd van de wettelijke voorschriften
Cookies 13 maanden vanaf het plaatsen ervan op uw apparaat
In geval van het uitoefenen van de rechten van toegang, van rectificatie, van wissen, van beperkingen, de persoonsgegevens betreffende de identiteitsbewijzen en de informatie die het mogelijk maken om met deze rechten rekening te houden. 1 jaar vanaf de ontvangst van de aanvraag
In geval van het uitoefenen van het recht op bezwaar, de persoonsgegevens betreffende de identiteitsbewijzen en de informatie die het mogelijk maken om rekening te houden met dit bezwaarrecht. 6 jaar vanaf de ontvangst van de aanvraag

7. Internationale overdracht van persoonsgegevens

In het kader van de aangeboden diensten geven wij uw persoonsgegevens alleen door aan ontvangers die gevestigd zijn in België en in de Europese Unie of vervolgens aan geschikte landen met een wetgeving inzake gegevensbescherming die gelijkwaardig is aan de wetgeving die van kracht is in de Europese Economische Ruimte en die een passend niveau van bescherming en beveiliging van persoonsgegevens bieden in de zin van de RGPD. De Amerikaanse organisaties die cookies beheren namens Savencia vallen in deze categorie (zie het besluit van de Europese Commissie van 10 juli 2023 – Transferts de données vers les États-Unis : la Commission européenne adopte une nouvelle décision d’adéquation | CNIL )

8. Statistische verwerking

De Gebruiker erkent het recht van Savencia om zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor statistische doeleinden, en die dus geanonimiseerd worden, en om de overeenkomstige statistische resultaten over te dragen of toe te wijzen aan een derde partij.

9. Vragen van Gebruikers

De rechten kunnen allereerst worden uitgeoefend bij de verwerkingsverantwoordelijke met wie u elektronisch contact kunt opnemen op het volgende adres: info.marketing@savencia-fd.be.

Als u denkt dat uw belangen niet of onvoldoende vertegenwoordigd zijn, kunt u uw vragen richten aan dpo@savencia.com, of per gewone post geadresseerd aan:

SAVENCIA FROMAGE & DAIRY

Ter attentie van de DPO

42 Rue Rieussec

78220 Viroflay – France

Elke Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende Autoriteit Persoonsgegevens via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap. U wordt echter uitgenodigd om vooraf contact op te nemen met Savencia.